หน้าแรก    สาระน่ารู้    บทความน่าอ่าน


มุมภาษี : ภาษีฝึกอบรม
...................................................................................................................................................................
ที่มา: มุมภาษี เดลินิวส์ / 26 พฤศจิกายน 2550มีคำถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมในสถาบันการศึกษาของทางราชการ สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการ จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่ ถ้าได้จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสองเท่าหรือไม่

เกี่ยวกับเรื่องนี้กรมสรรพากรมีแนวคำตอบดังนี้
  
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมในสถาบันการศึกษาของทางราชการ สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการ จึงนำมาเป็นรายจ่ายใน การคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา  65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่จะได้รับสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาของ ทางราชการเท่านั้น ส่วนการจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาของเอกชน

ใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้จะต้องระบุชื่อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม

กรณีที่พนักงานจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมไปก่อนโดยใบเสร็จระบุชื่อของพนักงาน ต่อมาจึงมาขอเบิกจากบริษัทนายจ้างในภายหลัง

หากบริษัทนายจ้างพิสูจน์ได้ว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทนายจ้าง ย่อมถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ ไม่  ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

หากบริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่ ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงานผู้เข้ารับการ อบรม.


บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com